Home Information Nyheder Databaser Publikationer Adresser

Det Danske Udvandrerarkiv
2014 Nyhed.

Denne side vil snart blive nedlagt, men du kan besøge vores nye hjemmeside på www.udvandrerarkivet.dk.
Den nye hjemmeside er under udvikling og derfor er der enkelte funktioner og søgefunktioner der endnu ikke virker, men du skal være velkommen til at prøve den alligevel.


GENERELT
Den nationale samling af bøger og dokumenter om udvandrerhistorien i Danmark.
Det danske Udvandrerarkiv i Aalborg, Danmark blev oprettet i 1932 for at indsamle de historiske kilder om de danskere som udvandrede og for at pleje de kulturelle bånd blandt dem, som har deres rødder i Danmark. Yderligere information, se Jagten på danske rødder

SAMLINGEN
Arkivet har en stor samling af private breve, manuskipter, dagbøger, biografier, avisudklip, fotografier, portrætter m.m. Der kan søges i denne samling i Danmarks Nationale Privatarkivdatabase - DANPA

For at fremme interessen for den danske udvandrerhistorie har Det danske Udvandrerarkiv udgivet flere bøger om udvandring til USA, Canada, Australien og New Zealand. Alle vore publikationer og bøger er til salg på arkivet. Adresse og andre informationer omkring Det danske Udvandrerarkiv

Kan jeg få yderligere hjælp?
Det Danske Udvandrerarkiv tilbyder at foretage en søgning. Den første halve time er gratis. Hvis der er behov for mere end en halv times søgning så koster det kr. 500 i timen. Det gælder også søgning i det materiale, der endnu ikke er digitaliseret for perioden 1909-1939.
Du bedes kontakte Udvandrerarkivet for at få oplysninger om honorar
Vi foretager ikke udvidede genealogiske undersøgelser, men vi kan henvise til omkring 600 lokale og regionale arkiver samt en række genealogiske foreninger over hele Danmark.

Kan jeg få kopier af det originale materiale i Københavns Politis Udvandrerprotokoller?
Ja, på samme vilkår som for forrige spørgsmål.

UDVANDRERDATABASEN

394.000 udvandrere for årene 1869 til 1908 kan findes i Den danske udvandrerdatabase, udarbejdet af Det danske Udvandrerarkiv i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv på grundlag af Københavns Politis Udvandrerprotokoller.
Det betyder at databasen indeholder det store flertal af udvandrere, der har købt en oversøisk billet af en dansk rejseagent-Men ikke, de der har købt billet i udlandet, eller slet ikke har købt billet (fx. sømænd).


Det danske udvandrings materiale
Efter en række skandaler, hvor godtroende udvandrere blev bondefanget af danske agenter, vedtog Den danske Rigsdag den 1.maj 1868 en strikt kontrol. Iflg. loven skulle Københavns Politidirektør godkende og kontrollere alle udvandringsagenter i Danmark og autorisere alle danske oversøiske billetudstedelser. Det skulle ske, hvad enten rejsen foregik direkte fra København til USA eller indirekte til en oversøisk destination via en anden europæisk havn. For kontrollens skyld blev oplysningerne fra billetterne kopieret i en række politiprotokoller. Det blev til 90 tykke bind, hvor hver enkelt udvandrer er opført efter ensartede kriterier. Når protokollerne alligevel er tidsrøvende at benytte manuelt, skyldes det, at der er tale om hele to protokolrækker - den direkte og den indirekte - der år for år opfører udvandrerne grov-alfabetisk efter begyndelsesbogstavet i efternavn.

Den danske Udvandrerdatabase
Materialets homogene natur gør det imidlertid oplagt at kode maskinelt. Det blev første gang gjort i EDB-alderens barndom af Kristian Hvidt, men desværre uden person- og stednavne. Da person- og stednavne er betingelsen for at besvare slægtshistoriske forespørgsler og for at kunne sammenligne person for person med de amerikanske lister, begyndte Det danske Udvandrerarkiv i 1990 en inddatering af alle oplysninger for samtlige udvandrere. Til dato (februar 2003) har vi nået perioden 24.maj 1868 til december 1908 omfattende 394.000 udvandrere. For hver enkelt udvandrer medtages de 13 mulige grundoplysninger fra protokollerne: efternavn; fornavn; stilling; familiestatus; alder; fødested (først fra 1899); sidste opholdssted, sogn, amt, by (men kun for danske, mens udenlandske kun anføres med landenavn); agentens navn; billettens nummer; billettens registreringsdato; skibsnavn (kun oplyst ved direkte afgang fra København); bestemmelsessted og evt. annullering af billet. Hertil føjes 11 sæt hjælpekoder for søgninger, og alt i alt betyder det, at der for første gang er en reel mulighed for at kortlægge den samlede udvandring fra og gennem Danmark.

Kilde
Landsarkivet for Sjælland, Københavns Politis Udvandrersager 1868-1940: lb.nr. 21-58 Direkte udvandrere; 198-248 Indirekte udvandrere; 59-196 Skibsekspeditioner med passagerlister.

FAQ - OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kender den nøjagtige staveform?
Ved søgning på person- eller stednavne der kan have varierende stavemåde, kan anvendes erstatningstegn.
Pe_ersen for Petersen eller Pedersen
Fl_gger for Flügger eller Flygger
_ristensen for Kristensen eller Christensen
Pe%ers%n for Petersen/Pedersen/Pettersson

Hvad er ID-nummer?
ID-nummeret er identifikation af det sted oplysningen findes i den originale kilde: Københavns Politis Udvandrerprotokoller. I8384D0612 betyder således - Den Indirekte protokol 1883-1884, litra D (efternavne der starter med D), side 6, linie 12 - men henviser ikke til andet, da de originale kontrakter er forsvundne.

Direkte-Indirekte
Direkte billetter er udstedt direkte København-New York - i disse tilfælde meddeles skibsnavnet. Indirekte billetter er udstedt af en dansk rejseagent, men gælder afsejling fra en ikke-dansk afsejlingshavn (oftest tysk eller engelsk) - i disse tilfælde er skibsnavnet IKKE oplyst.

Forevisningsdagen?
Den dag billetten (kontrakten) er forevist for Københavns Politi og indført i kopiprotokollen. Dagen ligger almindeligvis meget tæt på afrejsedagen - fra 0 til 5 dage før.

Skal alle felter udfyldes i spørgeskemaet?
Nej, men jo flere oplysninger jo færre og nøjagtigere resultater

Kan jeg finde familiemedlemmer der er rejst sammen?
Familiemedlemmer rejser oftest på samme billet og søger man derfor på et af familiemedlemmernes billetnummer får man ofte alle.

Hvad med mormoner?
Mormonudvandringen fra og via Danmark er inkluderet i databasen 1868-1872 og efter 1894. For perioden 1873-1894 er er ført særskilte lister omfattende ca. 15.000 mormoner. De findes på Udvandrerarkivet, men er endnu ikke indført i udvandrerdatabasen.

Hvor kan jeg læse mere?
Se nærmere om udvandrerdatabasen og dens benyttelse i udvandring fra Bornholm

Er der andre danske udvandrerdatabaser?
Som supplement kan benyttes Vejle-listerne De omfatter 4.109 udvandrere fra hele Danmark for årene 1879-1887, der ikke findes i Københavns Politis Udvandrerprotokoller. Databasen er udarbejdet af Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv

Kan jeg supplere med andre migrationsdatabaser?
Andre databaser kan findes under Links til andre migrationsdatabaser.

Henning Bender vedr. udvandring:
Det danske Udvandrerarkiv, Journalen 1991:4, s. 3-5, Odense 1991
The Danes Worldwide Archives 1932-1992, i Danish Emigration to the U.S.A., Aalborg 1992
New Denmark i New Brunswick, i Danish-Canadian Conference-Book, Edmonton 1994
Kønsskifte på Atlanten, i Siden Saxo 2, 1996
Dansk udvandring til Canada, i Danish-Canadian Conference-Book, Montreal 1996
Grænseløs Lokalhistorie. Præsentation af en Database, i Lokalhistorie uden grænser, Festskrift til A. Friederichsen, Farum 1996 (udvandring fra Frederiksborg og Ringkøbing amter)
Die Auswanderung aus Nordschleswig von 1868 bis 1900, i Amerifrisica, Bredstedt 1996
Udvandringen fra Aalborg Amt 1868-1903, i Hist. Årbog for Himmerland og Kjær Herred, Aalborg 1996
The first Emigration Database on the Internet, i Danish Heritage Newsletter, Portland, 1996
The first Emigration Database on the Internet, i Danish-Canadian Conference, Quebec 1997
Udvandringen fra Nordslesvig, i Sønderjysk Månedsskrift, juli/august 1997.
Svenske udvandrere via Danmark 1868-1904, i Kulturhistorisk Samarbejde omkring Øresund, Farum 1998
Jagten på danske rødder, Kulturkontakt 8, decb. 1999, Kulturministeriet
Press and Emigration, roundtable discussion . Dve Domovini, Ljubljana 2000
Udvandringen fra Sønderjylland efter 1864, Slægt & Staun, 19,1 - København 2000
Udvandring fra Bornholm, Bornholmske Samlinger 2000, Rønne 2000
Die erste Auswandererdatenbank im Internet, Überseeische Auswanderung und Familienforschung, Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv Hamburg, Bd. XVIII, - Hamburg 2002
Svenska utvandrare via Danmark 1868-1909, i Malmö Stadsarkiv 100 år, Malmö 2003
Jagten på danske Rødder, Danish-Canadian Conference Book, Thunder Bay 2003
Kilder til og formidling af dansk emigrationshistorie, Historie og Samfundsfag nr. 3, Fredericia 2003
Udvandringen fra Vejle 1868-1908, Vejlebogen 2003, Vejle 2003
The Danish Emigrant database, Overseas Emigration and Family Research, Avotaynu, New Jersey 2003
Udvandringen fra Randers amt 1852-1914, Historisk Aarbog for Randers Amt 2005
Det danske Udvandrerarkiv i 75 år, Nordisk Arkivnyt 2006, 2.
Udvandring fra Århus og Skanderborg amter, Årbog Historisk Samfund Århus, 2007
Udvandring fra Thisted amt, Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred, 2008.


English